Userinfo endpoint

Opvragen van identiteitsinformatie in JSON-formaat

Na een succesvolle authenticatie kan de Client op basis van het Access Token de identiteitsgegevens van de gebruiker opvragen op het Userinfo Endpoint: de URL hiervoor kan wederom teruggevonden worden op de Discovery URL.

Het UserInfo Endpoint is een OAuth 2.0 beschermde Resource die Claims omtrent de geauthenticeerde gebruiker terug stuurt.

Om deze Claims op te vragen, stuurt de Client een verzoek naar het Token Endpoint met daarbij het Access Token dat het resultaat was van de OpenID Connect authenticatie.

GET /op/v1/userinfo HTTP/1.1
Host: authenticatie.vlaanderen.be
Authorization: Bearer -OYFUnq0TieWrbD5LOBsb2D3RdlsnCLDJ9nx11jHaCa

De Claims worden terug gestuurd als een JSON object.

HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: application/json
  {
  "sub": "2365621db15c6e2846ca71a1f2774e79fg28c487",
  "given_name": "John",
  "family_name": "Doe",
  "vo_doelgroepcode": "EA",
  "vo_id": "a5720746-4c9e-48a8-9aa0-7ab456648487",
  "acr": "urn:be:vlaanderen:authmech:csamtotp"
}